RESULT ANALYSIS

Sitabai Thite College of Pharmacy, RESULT ANALYSIS (B.Pharm)

Sr. No. Academic Year Percentage Result
F. Y. B.Pharm S. Y. B.Pharm T. Y. B.Pharm Final Year B.Pharm
1. 2004-05 93.22 96.66 92.30 91.42
2. 2005-06 93.00 89.00 82.00 96.00
3. 2006-07 87.23 49.23 87.30 94.12
4. 2007-08 89.00 66.93 85.66 93
5. 2008-09 94.33 93.33 98.41 98.41
6. 2009-10 87.71 93.84 93.33 92.75
7. 2010-11 84.74 96.96 100 98.18
8. 2011-12 98.27 88.23 98.43 94.59
9. 2012-13 84.74 93.15 98.43 93.75
10. 2013-14 98.42 95.58 92.15 100
11. 2014-15 81.03 92.53 98.48 91.17

Sitabai Thite College of Pharmacy (Poly), Shirur Inst.Code:PH303
No. Of Students admitted & Percentage result of D.Pharmacy From 1995

Academic Year No. Of Students admitted Percentage result of F.Y.D.Pharm with Topper Percentage result of S.Y.D.Pharm with Topper
1995-96 60 84% (Dhamdhere Vijay.P. 67.53 %) ——-
1996-97 60 99%(Pathare Neelam.M. 75.27 %) 91 %(Mohite Avinash.B. 72.25 %)
1997-98 60 82%(Kohinkar Dipak.S. 77.80%)) 86%(Ostwal Sandip.D. 70 %)
1998-99 60 89.65%(Dhamdhere Swati.V. 80.82 %) 98%(Kohinkar Dipak.S. 78.80%)
1999-2000 60 91.66%(Chavhan Aparna.V.78.20 %) 71.42%(Dhamdhere Swati.V. 84.90 %)
2000-2001 60 95%((Dherange Sunil.M. 81.40%)) 65.51%(Chavhan Aparna.V. 80.40 %)
2001-2002 60 98.30%(Deshmukh Rani.S. 81.82 %) 90.61%(Dherange Sunil.M. 85.40%)
2002-2003 60 93.33 %(Jangam Sampada.S.82 %) 100%(Deshmukh Rani.S. 83.82 %))
2003-2004 60 90%(Mutha Nikhil.S. 75.72 %) 87.50%(Jangam Sampada.S.87.4 %)
2004-2005 60 80%(Kothari Mayur.R. 80.30 %) 83.5%(Kardile Suvarna.U. 84.40 %)
2005-2006 60 98.30%(Waje Minakshi.K.83 %) 92%(Kothari Mayur.R. 84.30 %)
2006-2007 60 84.48%(Pacharne Priyanka.S. 77.64 %) 77%(Waje Minakshi.K. 83.93%)
2007-2008 43 92.85%(Daphal Priyanka.S. 80.80 %) 86%(Pacharne Priyanka.S. 85.1%)
2008-2009 45 86.36%(Shelke Ashwini.K. 80.36%) 85.71%(Daphal Priyanka.S. 85.50%)
2009-2010 60 93.1%(Ratnaparkhi Sayali.K. 82.27 %) 90.24%(Umap Dipali.U. 83.4 %)
2010-2011 59 79.66%(Pawar Snehal.V. 85%) 71.92%(Ratnaparkhi Sayali.K. 80.1%)
2011-2012 59 72.41%(Raskar Seema. V. 81.09%) 89.36%(Pawar Snehal.V. 86.50%)